Pradinio ugdymo tobulinimas

Projekto trukmė: 2011 m. spalio 10 d. - 2014 m. spalio 9 d.

Rėmėjai:
Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1–2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“.

Bendra projekto vertė – 7 127 800,00Lt.

Projekto vykdytojas:
Ugdymo plėtotės centras.

VšĮ „Ugdymo inovacijų centras“ koordinavo veiklą „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ .

Projekto tikslas:

sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.


 

Projekto uždaviniai:

  • Įvertinti praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kūrybiškumo ugdymo pradinėse klasėse situaciją, galimybes ir numatyti tobulinimo kryptis.

  • Tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų edukacines, vadybines kompetencijas.

  • Rengti metodines ir mokymo(si) priemones praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymui.

 

Projekto rezultatai:

sukurtos naujos kvalifikacijos tobulinimo programos, metodinė medžiaga ir mokymo(si) priemonės. Projekte dalyvausiančios mokyklų komandos drauge su kompetentingais projekto kuratoriais padės savo mokykloms tapti besimokančiomis organizacijomis, bendradarbiaus su kitomis projekto mokyklomis sprendžiant konkrečias su mokinių kūrybiškumo, praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymu susijusias problemas. Projekto dalyviai vyko su edukaciniu pažintiniu vizitu į Europos šalių švietimo institucijas, susipažino su gerąja ugdymo praktika autentiškoje aplinkoje. Projekto dalyviais tapo daugiau nei 600 tikslinės grupės atstovų, 54 pradinio ugdymo programą vykdančios mokyklos. Buvo parengtas metodinis leidinys – vadovas su gerosios praktikos ugdant mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus pavyzdžiais;parengtos 20-ies skirtingų IKT įrankių valdymo instrukcijos ir jų taikymo ugdymui rekomendacijos bei pavyzdžiai; sukurta viena skaitmeninė mokymo(si) priemonė. Organizuota 10 viešųjų konsultacijų įvairiuose Lietuvos regionuose su švietimo bendruomene.

Projekto tikslinė grupė:

Pradinių klasių mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojai.