Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas

Projekto trukmė: 2009 m. liepos 24 d. - 2012 m. birželio 24 d.

Rėmėjai:
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas”.
Bendra projekto vertė – 9 870 277,20 Lt.

Projekto vykdytojas:
Ugdymo plėtotės centras.

VšĮ „Ugdymo inovacijų centras“ koordinavo veiklas „ Konsultantų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas“ bei „Pedagogų edukacinės IKT taikymo kompetencijos tobulinimas“.

Projekto tikslas:

Sukurti prielaidas informacinių ir komunikacinių technologijų bei inovatyvių mokymo ir mokymosi metodų diegimo proveržiui pradiniame ir specialiajame ugdyme.


 

Projekto uždaviniai:

  • rengti švietimo konsultantus ir tobulinti jų kvalifikaciją;

  • tobulinti pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetenciją taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT;

  • sukurti inovatyvių metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodiką ir išbandyti pilotinėse mokyklose.

 

Projekto rezultatai:

Įgyvendinant projektą buvo parengta 90 naujų švietimo konsultantų pradiniam ir specialiajam ugdymui, kvalifikaciją tobulino per 160 švietimo konsultantų, 30 ekspertų, 300 švietimo pagalbos specialistų. Inovatyvių mokymo metodų taikymo kompetenciją tobulino 1500 pradinių klasių mokytojų ir 300 specialiojo ugdymo pedagogų, edukacinę IKT taikymo kompetenciją – 1800 pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų. Pradiniam ugdymui buvo parengtos penkios skaitmeninės mokymo (-si) priemonės. Buvo sukurta ir pilotinėse mokyklose išbandyta bei išleista inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodika.

 

Projekto tikslinė grupė:

Pradinių klasių mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai.