Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas

Projekto trukmė: 2006 m. gegužės 5 d. - 2008 m. balandžio 30 d.

Rėmėjai:
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“.
Bendra projekto vertė – 4 568 034 Lt.

Projekto vykdytojas:
Švietimo plėtotės centras (dabar Ugdymo plėtotės centras).

Projekto partneriai:
VšĮ „Ugdymo inovacijų centras“.

Projekto tikslas:

Sukurti prielaidas informacinių ir komunikacinių technologijų bei inovatyvių mokymo ir mokymosi metodų diegimo proveržiui pradiniame ir specialiajame ugdyme.


 

Projekto uždaviniai:

  • Tobulinti pedagogų kvalifikaciją IKT ir inovatyvių ugdymo metodų taikymo srityse

  • Stiprinti su IKT ir inovatyvių ugdymo metodų taikymu susijusią metodinę ir mokymo(si) bazę.

  • Vykdyti situacijos ir projekto veiksmingumo tyrimus.

 

Projekto rezultatai:

Parengtas atnaujintas nuotolinio mokymosi kursas, atitinkantis pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinę dalį, ir organizuoti nuotoliniai 40 val. mokymai 600-ams pedagogų. Parengti ir išleisti 2 metodiniai leidiniai pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogams apie IKT ir inovatyvių mokymo metodų taikymą.Organizuota 10 projekto rezultatų sklaidos seminarų apskrityse ir baigiamoji konferencija.

Parengtos pradinio ir specialiojo ugdymo švietimo konsultantų rengimo programos. Parengtas pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelis. Parengti 75 švietimo konsultantai. Daugiau kaip 2700 pedagogų baigusių kompiuterinio raštingumo (technologinė dalis) kursus, kurie buvo vykdomi 41 savivaldybėje. Lokalizuota ir išbandyta projekto mokyklose 15 mokymo(si) objektų, skirtų pradiniam ir specialiajam ugdymui. Sukurti 8 nuotolinio mokymosi kursai apie MO taikymą ugdymui.

 

Projekto tikslinė grupė:

Pradinių klasių mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai.