BIBLIOTEKA

Eleonor Stokes Szanton.

Į vaiką orientuotas ugdymas nuo gimimo iki trejų metų/

Knyga ugdytojams.

Vilnius. 2001.

Knygoje šiuolaikiškai pateikta ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo metodikos filosofija. Autoriai pristato į vaiką orientuotos lopšelio grupės veiklos modelį. Aptariama grupės aplinka, auklėtojos bendravimo su vaikais būdai, sąveikos su tėvais strategija, vaikų veiklos organizavimo ypatumai. Daug vietos skiriama ankstyvojo amžiaus vaikų raidos ypatumams ir visų raidos sričių vystymosi skatinimui. Knygoje teikiama daug naudingų patarimų: kaip pratinti vaikus bendrauti, skatinti pažintinį ir fizinį vystymąsi, lavinti kalbos įgūdžius, suprasti ir reaguoti į vaiko temperamentą bei jo individualius polinkius, sukurti saugią, sveiką, kūrybiškumą skatinančią aplinką. Knygoje pateikiami įstaigų vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas darbuotojų parinkimo kriterijai ir jų darbo vertinimas.

Kaina:  5 Eur

Ellen R. Daniels, Kay Stafford.

Atvirų visiems vaikams grupių kūrimas/

Specialiųjų poreikių vaikų integravimas (2-6 m.)

Vilnius, 2000.

Ši knyga skirta ugdytojams pasirengti ir įgyvendinti ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų (2 – 6 metų) ugdymui kartu su įprastai besivystančiai vaikais.  Joje pateikiama išsami informacija, kaip pagelbėti vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais adaptuotis ugdymo įstaigoje. Knygoje remiamasi trijų vaikų – Petriuko, Alekso ir Ievutės – potyriais, kurie grindžiami tikromis šių vaikų ir jų šeimų istorijomis. Aprašoma, su kokiais sunkumais susiduria ugdytojai, kurdami vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais atviras grupes. Nemažai dėmesio skiriama šeimoms, auginančioms vaiką su specialiaisiais ugdymosi poreikiais.

Kaina:  5 Eur

Pamela A. Coughlin, Kirsten A. Hansen, Dinah Heller, Roxane K. Kaufmann, Judith Rothscild Stolberg, Kate Burke Walsh.

Į vaiką orientuotų grupių kūrimas (3-6 m.) 

Knyga auklėtojai.

Vilnius, 1997.

Knyga skirta tėvams ir pedagogams, kurie siekia padėti kiekvienam vaikui išsiugdyti gebėjimą būti:

● kūrybingam, turinčiam vaizduotę ir išradingam;

● kritiškai mąstančiam ir gebančiam rinktis;

● matančiam sunkumus ir mokančiam rasti sprendimą;

● besirūpinančiam bendruomene, šalimi ir aplinka.

 

Knygoje supažindinama su pagrindiniais į vaiką ir į šeimą orientuotos metodikos „Gera pradžia“ principais, pristatoma metodikos filosofijos apžvalga ir jos teorinis pagrindimas. Daug dėmesio skiriama metodikos tikslų apibūdinimui ir plačiai aptariami vaiko asmenybės sklaidos skatinimo būdai. Joje pateikiama patarimų, pavyzdžių ir bendravimo bei bendradarbiavimo su šeima būdų. Knygoje plačiai aprašoma, kaip stebėti vaiką, kaip kaupti informaciją apie jį ir kaip apibūdinti vaiko raidą bei pasiekimus. Ypač pabrėžiamas vaiko ugdymo individualizavimas, kūrybiškumo skatinimas, šeimos dalyvavimo ugdymo įstaigos gyvenime svarba. Daug vietos skiriama ugdomosios aplinkos kūrimui. Kiekviename knygos skyriuje pateikiami konkretūs ir aiškūs pasiūlymai, kaip kurti į vaiką ir į šeimą orientuotas grupes.

Kaina:  5 Eur

Kate Burke Walsh.

Į vaiką orientuotų klasių kūrimas

(6-7 m.)/

Knyga ugdytojams.

Vilnius, 1998.

Knyga skirta priešmokyklinių grupių ir pradinių klasių pedagogams bei visiems besidomintiems vaiko raida. Leidinyje pateikiama ugdymo kryptis atliepia šiuolaikinės visuomenės lūkesčius grįstus bendražmogiškomis vertybėmis: pagarba asmeniui, tolerancija, pasirinkimo, apsisprendimo bei minties laisve. Pristatoma „Geros pradžios“ projekto metodologinė sistema yra atvira ir lanksti, nereikalaujanti siūlomų priemonių taikyti paraidžiui. Pagrindinė sistemos nuostata – kūrybiškumas, galimybių asmeninei iniciatyvai bei veiklai sudarymas. Šioje knygoje pateiktos rekomendacijos yra gridžiamos patikimais tyrimais, argumentuota teorija ir sėkminga viso pasaulio pedagogų darbo praktika.

Kaina:  5 Eur

Kate Burke Walsh.

Į vaiką orientuotų klasių kūrimas

(8-10 m.)/

Knyga ugdytojams

Vilnius, 2001.

„Svarbiausias „Geros pradžios“ pradinių klasių ugdymo projekto tikslas – skatinti sveiką vaiko pažangą ir asmenybės raidą pradinėje mokykloje. Kiti projekto tikslai – atsižvelgti į 8-10 metų vaikų intelektines, socialines ir raidos reikmes, numatant jų mokymąsi ir ugdymą pažintinėje, fizinėje, socialinėje, emocinėje ir estetinėje srityse.“

Ši knyga supažindina su kokybišku antrų - ketvirtų pradinių klasių mokinių ugdymu. Knygoje aptariamas inovatyvus mokytojo vaidmuo, patariama,  kaip sukurti į vaiką orientuotą klasę, kaip įtraukti tėvus į ugdymo procesą. Knygoje gausu praktinių patarimų kaip planuoti ugdymosi procesą, kaip vertinti vaikų pažangą, pateikiama išsamių integruoto teminio ugdymo pavyzdžių.

Kaina:  5 Eur